Privacy Verklaring OmegaSpirits

OmegaSpirits respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Zo worden je gegevens uitsluitend gebruikt om onze dienstverlening soepel en eenvoudig te laten verlopen en worden alleen gegevens aan derden verstrek als daar een wettelijke verplichting om vraagt, zoals staat vermeld in onze algemene voorwaarden.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

 

Wettelijke bepalingen:

1. Website (hierna ook"De website"): www.omegaspirits.nl

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: "De beheerder / OmegaSpirits"): OmegaSpirits, gevestigd te Klingmakersdonk 252, 7326 GG Apeldoorn

 

Toegang tot de website:

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen, tenzij dit schriftelijk met OmegaSpitis is overeengekomen.

 

De content van de website:

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien OmegaSpirits niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Het beheer van de website:

Voor het goede beheer van de website kan OmegaSpirits op ieder moment:

1. De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website.

2. Alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette.

3. De website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.

 

Verantwoordelijkheden:

OmegaSpirits is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

OmegaSpirits is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

1. Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet.

2. Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy verklaring.

OmegaSpirits is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien OmegaSpirits betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Het verzamelen van gegevens:

Uw gegevens worden verzameld door OmegaSpirits. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door OmegaSpirits voor het onderhouden van relaties met u.

Bij het invullen van het contactformulier, vragen we om deze gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Een bericht

Bij het invullen van het reactieformulier, vragen we om deze gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Woonplaats
 • Een reactie
 • IP Adres

Daarnaast worden de volgende gegevens bewaard ten behoeven van wettelijke administratieve verplichtingen:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Woonplaats

Waar worden deze gegevens voor gebruikt:

 • Om je op de hoogte te houden van je producten, waaronder de verlenging en het beëindigen daarvan
 • Bankgegevens worden enkel gebruikt voor het uitvoeren van betalingen
 • Je e-mailadres wordt gebruikt voor communicatie tussen OmegaSpirits en de klant
 • Je e-mailadres kan tevens gebruikt worden voor interne mailings. Via interne mailings word je op de hoogte gehouden van bijzonderheden zoals aanpassingen in de algemene voorwaarden, nieuwe wet- en regelgeving die belangrijk voor je kan zijn en aanverwant. Interne mailings worden nimmer gebruikt voor commerciële boodschappen
 • Je telefoonnummer wordt door ons alleen gebruikt indien communicatie per e-mail niet wenselijk is. Denk aan problemen qua planning en overmacht
 • IP-adres wordt gebruikt om eventuele spam en/of identiteitsfraude te kunnen opsporen.

 

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens:

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft een ieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via 

Op grond van de privacywet heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Via het contactformulier op de website kun je je eventueel afmelden voor interne mailings. Je wordt dan echter niet langer op de hoogte gehouden van de informatie waarvoor deze mailings worden gebruikt.

Ben je geen klant meer van OmegaSpirits en wil je dat je gegevens niet alleen gearchiveerd worden maar ook geanonimiseerd, in het kader van het recht om ‘vergeten’ te worden? Stuur een e-mail naar en het wordt binnen 48 uur voor je in orde gemaakt. Je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer worden dan verwijderd uit ons systeem. Persoonsgegevens in facturen worden verwijderd mits er geen wettelijke bewaartermijn meer op rust.

Bovenstaande gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan je te leveren en/of je ingeschreven bent voor de interne mailing.

 

Verwerking van persoonsgegevens:

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Derden:

OmegaSpirits zal je persoonsgegevens nooit aan derden verkopen en deze uitsluitend in het kader van de uitvoering van de diensten aan betrokken derden verstrekken. Ingeschakelde derden en medewerkers van OmegaSpirits hebben in het kader van de dienstverlening inzage in je gegevens, maar zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

 

Commerciële aanbiedingen:

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van OmegaSpirits. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: .

Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. OmegaSpirits is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

Bewaartermijn gegevens:

De door OmegaSpirits van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

 

Cookies:

‘Cookies’ zijn kleine stukjes informatie die in je browser worden opgeslagen. OmegaSpirits gebruikt cookies om je te kunnen herkennen bij een volgend bezoek van onze website. De cookies stellen ons in staat om belangrijke informatie te verzamelen over het gebruik van onze website en deze te verbeteren.

Het is uiteraard mogelijk om je browser zodanig in te stellen dat je geen cookies meer accepteert.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

1. Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.

2. Geanonimiseerde Analytische cookies: Wij maken gebruik van Google Analytics om gegevens te verzamelen over het bezoekersgedrag op onze website.

 • Er worden Google Analytics-cookies gebruikt
 • We hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten
 • Het laatste octet van het IP-adres van bezoekers is gemaskeerd en daardoor geanonimiseerd
 • We delen geen gegevens met Google, dit hebben we uitgeschakeld
 • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Om websitebezoekers meer invloed te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. De add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over het websitebezoek mag worden verzonden naar Google Analytics.

 

Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

 

Beeldmateriaal en aangeboden producten:

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Toepasselijk recht:

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van OmegaSpirits is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Contact:

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: OmegaSpirits, 

 

Wijziging van privacybeleid:

OmegaSpirits behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van OmegaSpirits of per elektronische berichtgeving.

Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Mocht je vragen hebben over ons privacybeleid, dan kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag als je informatie nodig hebt over je persoonsgegevens of deze wil wijzigen. Mocht ons privacybeleid wijzigen, dan vind je op onze website altijd de meest recente versie.