Algemene voorwaarden van Omega Spirits

 

Artikel 1. - Definities

1.1.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder klant: de natuurlijke of rechtspersoon die door het aangaan van een overeenkomst te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Omega Spirits aangeboden diensten.

 

Artikel 2. - Verplichtingen en aansprakelijkheid Omega Spirits

2.1.

Alle persoonsgegevens of vertrouwelijke informatie worden met respect voor uw privacy behandeld conform de WBP (wet bescherming persoonsgegevens). Beschikbare gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, tenzij een wettelijke verplichting Omega Spirits verplicht daarover mededelingen te doen. Indien Omega Spirits uit hoofde van een wettelijke verplichting informatie aan een derde dient te verstrekken, zal Omega Spirits, alvorens dit te doen, de betreffende klant daarvan op de hoogte stellen alsmede daarover overleg voeren. Deze informatieverstrekking zal echter nooit in strijd met de waarheid zijn. Er kunnen foto's worden gemaakt door Omega Spirits tijdens de sessies. Deze foto's kunnen op de website van Omega Spirits of social media worden geplaatst. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, graag bij aanvang van de intakesessie aangeven door dit op het intake formulier in te vullen of tijdens een vervolgsessie dit aan te geven bij Omega Spirits.

2.2.

Afspraken die niet kunnen worden nagekomen door Omega Spirits (bijvoorbeeld door ziekte, etc...) zullen niet in rekening worden gebracht en er zal samen met de klant een eventuele vervolg afspraak ingepland worden.

 

Artikel 3. - Verplichtingen en aansprakelijkheid klant

3.1.

De klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van gegevens voor de door Omega Spirits te verrichten diensten. De klant verplicht zich ertoe bij de aanlevering van gegevens geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

3.2.

De klant vrijwaart Omega Spirits voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de te leveren diensten schade lijden die aan de klant toerekenbaar is.

3.3.

Omega Spirits behoudt zich het recht om correcties door te voeren op het door de klant ingevulde reactieformulier op de website van omegaspirits.nl, zonder enige opgaaf van reden.

3.4.

Omega Spirits behoudt zich het recht ingevulde reactieformulieren niet te plaatsen op de website, zonder enige opgaaf van reden.

3.5.

De klant is gehouden alle financiële verplichtingen jegens Omega Spirits na te komen.

3.6.

Als de klant bovengenoemde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt is Omega Spirits gerechtigd de dienstverlening op te schorten.

3.7.

De klant is verplicht om een gemaakte afspraak op tijd te annuleren, dit betekent minimaal 24 uur van te voren. Indien dit niet gebeurt zal Omega Spirits een bedrag van €55,- in rekening brengen bij de klant.

3.8.

Het maken van beeldmateriaal tijdens de sessies is voor de klant niet toegestaan.

3.9.

Het maken van audio opnames tijdens de sessies is voor de klant toegestaan, mits dit voor eigen gebruikt is en bedoeld als naslagwerk.

  

Artikel 4. - Betaling

4.1.

Het verschuldigde bedrag wordt voldaan na de sessie gedaan met Omega Spirits. De klant ontvangt hiervoor per email een factuur.

4.2.

De klant voldoet alle facturen binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.3.

Betaling geschiedt alleen per bank; contant of pin is niet mogelijk.

4.4.

In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Omega Spirits onmiddellijk opeisbaar.

4.5.

Indien Omega Spirits tot invordering overgaat, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de klant, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom, plus € 45 dossierkosten, plus BTW en rente.

4.6.

Door de klant gedane betalingen dienen steeds ten eerste voor de betaling van rente en kosten en vervolgens voor de betaling van de facturen die het langst openstaan.

 

Artikel 5. - Slotbepalingen

5.1.

Door een samenwerking aan te gaan met Omega Spirits aanvaardt u deze algemene voorwaarden.

5.2.

De titels boven de artikelen van deze algemene voorwaarden hebben geen zelfstandige betekenis en ze zijn niet van invloed op de uitleg van de artikelen.

5.3.

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

5.4.

Geschillen worden, voor zover niet in der minne op te lossen, voorgelegd aan de bevoegde rechter.